Ürituse kood: haljalasüda
Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Haljala valla “Aasta sportlane 2021”

Aasta noorsportlane – JAKOB TOMING

Aasta noorsportlane – MIA-LARISSA LIIV

Aasta naissportlane – MARE MÄNDLA

Aasta meessportlane – RAAVO VASK

Järgmistel piltidel on nende ja teiste nominentide tulemused aastal 2021

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Võsu spordihoone

Sellel hooajal on koondunud valla saalisport Võsule.

Sellega seoses on saaliaegadega kitsas käes. Vabasid aegu näed kodulehelt. Kui broneerid endale vaba saaliaja,siis kindlasti pane sinna nimi ja telefoni number. Sellisel juhul saame Teiega vajadusel ühendust võtta.

Spordihoonesse tulles tuleb järgida kehtivaid piiranguid.

Sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel peavad alates 18. eluaastast kõik osalejad esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

HALJALA VÕIMLA SULETUD.

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Orienteerumine Haljala vallas.

Infot saab järgnevalt lehelt https://fb.me/e/AEqqHk7Y või siis www.peepgo.ee

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

15 päevaga 100 kilomeetrit või 150 000 sammu

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Haljala võimla ja Võsu spordihoone SULETUD 11.03-25.04.

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Piirangud Haljala ja Võsu spordihoonetes

Alates 22. veebruarist 2021:

Sisetingimustes on lubatud individuaaltegevus ja individuaaltreening, mis tähendab, et treening saab toimuda maksimaalselt kahe isiku vahel:

a) sportlane ja treener;

b) sportlane ja sportlane.

Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta.

JÕUSAALi on lubatud korraga treenima kuni 4 inimest tingimusel , et jälgitakse 2+2 reeglit. Treeningu pikkus 1,5 tundi,koos kasutatavate treeningvahendite desinfitseerimisega enne ja pärast treeningut ning riietus ja pesuruumi kasutamisega.

JÕUSAALi saab broneerida helistades numbrile 3250907 Haljala või numbrile 32384400 Võsu.

PALLIMÄNGU SAALi saab kasutada korraga kuni 2 inimest ühe korvi all(v.a perekonnad). Treeningu pikkus 1-2 tundi.

PALLIMÄNGU SAALi saab broneerida internetis: spordikeskus.haljala.ee või helistades numbrile 3250907 Haljala või numbrile 32384400 Võsu.

Haljala saali saab broneerida TÄISTUNNIST- TÄISTUNNINI . Näiteks: 12.00-14.00 või 14.00-15.00

Võsu saalis seda piirangut ei ole.

Haljala võimla avatud E-R 14-21 ; L-P 12-18

Võsu spordihoone avatud E,R 10-21 ; T-N 13-21 ; L-P 12-19

SISERUUMIDES KANNAME MASKI.

Maski võib ära võtta treeningsaalis treeningu ajaks ja riietusruumis pesemise ajaks.

Üldkasutatavates ruumides järgida 2+2 reeglit.

Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar

Uued piirangud.

Sporditreeningute korraldamine

 1. veebruarist 2021
  Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 19. veebruar 2021
  korraldusega nr 82) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike
  koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja
  sisetingimustes reguleeritud järgmiselt:
  Alates 22. veebruarist 2021: (Vabariigi Valitsus vaatab piirangud üle iga kahe nädala tagant)
  1) sisetingimustes on lubatud individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos
  juhendajaga ning kui hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keelatud on
  tegevuse käigus vahetada paarilisi. Treeningu eel, ajal ja järel tuleb lähtuda põhimõttest, et
  lähikontaktsust ei teki enam kui ühe isikuga. Rühmaviisiline tegevus või treening ei ole lubatud.
  Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste
  alla. Nendeks on tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall ja rannatennis. Tegevuse
  käigus ei tohi paarilisi vahetada. Individuaaltegevuse või individuaaltreeningu piirang ei kehti
  koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole
  mõistlikult võimalik tagada;
  2) välitingimustes on lubatud treenimine kuni 50 isikulistes rühmades, sealhulgas juhendajaga.
  Tagatud peab olema, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 250 inimest;
  3) sisetingimustes peab olema tagatud, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50% tavapärasest
  täituvusest ja ruumis ei oleks korraga rohkem inimesi kui 200. Ruumi täituvust arvestatakse
  spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide või
  nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika
  (nt pallimängusaal ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus
  erinevate sportimispaikade lõikes;
  4) siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-
  aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse
  iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  5) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
  Terviseameti juhiste kohaselt.
  Alapunktis 1 nimetatud tingimusi ei kohaldata kui tegevust või treeningut viiakse läbi
  koolieelses lasteasutuses sama rühma lastega või õpilastega, kellele ei kohaldata Vabariigi
  Valitsuse korralduse kohaselt õppehoones viibimise ja liikumise piirangut ja kes õpivad samas
  klassis. Samuti ei kohaldata alapunktides 1 ja 3 nimetatud tingimusi võistlussüsteemis toimuvale
  professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
  liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade ja esiliigade mängijatele, riigi
  sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele,
  sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu
  Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
  Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
  Korralduse nr 82 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.
  2
  Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele
   Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on
  õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata.
   Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a duši all käimisel.
  Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest kuni treeningruumi sisenemiseni, sh
  riietusruumis. Maski võib ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb
  tagasi panna pärast duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist lahkumiseni.
   Tegevuste välisel ajal tuleb üldkasutatavates ruumides järgida 2+2 reeglit.
   Kõik treeningpaigas viibivad treeningtegevusega otseselt sidumata isikud (sh lapsevanemad) peavad
  siseruumides kandma maski.
   Siseruumides on lubatud üksnes individuaalne treeningtegevus, mis tähendab, et treening saab
  toimuda maksimaalselt kahe isiku vahel:
  a) sportlane ja treener;
  b) sportlane ja sportlane.
   Välitingimustes võib korraga treenida ühel treeningväljakul ka mitu rühma. Nt: jalgpalliväljaku ühes
  osas treenib üks treeningrühm ning teises osas teine treeningrühm. Mõlemal rühmad võivad samal
  ajal treenida tingimusel, et nende vahel on viiruse leviku ennetamiseks vajalik vahemaa ja puudub
  omavaheline kokkupuude.
   Kehtestatud piirangud ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
  sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning
  võistkondlike alade meistriliigade ja esiliigade mängijatele. Rahvaliiga ning harrastusspordiga
  tegelevad inimesed ei tohi grupis treenida kuni piirangute kehtivuse lõppemiseni.
   Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab
  spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks loetakse
  meistriliigade ja esiliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee
  olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi
  sportlastele. Seeniorsportlasi/veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest,
  kas nad on Eesti seeniorspordi/veteranspordi koondiste liikmed või kandidaadid.
   Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit. Koondise
  liikmete ja kandidaatide määramisel tuleb arvestada sportlikku taset ning kandidaatide arv peab
  olema proportsionaalne võrreldes koondise liikmete arvuga eelnevatel hooaegadel.
   Riskide maandamiseks on soovituslik viia siseruumides toimuvad treeningud üle välitingimustesse.
   Alaealistele suunatud treeningut peab korraldama täiskasvanud treener või juhendaja.
   Treeningule on võimaluse korral tagatud eelregistreerimine. Eelregistreerimine on vajalik
  treeningsaalide puhul, kus käiakse vabalt valitud aegadel, et vältida ühte treeningsaali liiga paljude
  inimeste kogunemist ning järjekordade tekkimist treeningsaalide sissepääsude juures (nt jõusaali
  treeningud).
   Võimaluse korral tuleb kasutada isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile
  kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite
  olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on
  avalik spordirajatis). Näiteks jõusaalis vahendite kasutamine.
   Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.
   Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse ega jääks tegevuste
  järel territooriumile.
   Treeningute korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste,
  krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks
  minimaalne.
  3
   Treeningute korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste,
  krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks
  minimaalne.
  Nõuete täitmise eest vastutab treeningu korraldaja ja/või spordiobjekti omanik. Viiruse leviku
  tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes
  2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha,
  mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning
  tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Korduvrikkumise korral võib Terviseameti
  korraldusega objekti piirangute mittejärgimisel ajutiselt sulgeda.
  Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
   Ruumide koristamine ja desinfitseerimine tagatakse Terviseameti soovituste kohaselt (leiab siit).
   Oluline on jälgida kätehügieeni, võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või
  kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada
  liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
   Piisknakkuse leviku tõkestamiseks tuleb aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või
  salvrätikuga katta. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel kohe selleks ettenähtud
  tähistatud prügikasti ja pestakse käed.
   Kahe treeningu vahel on soovituslik ruume õhutada.
  Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelnimetatud nõuetest
  rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.
Rubriigid: Kategoriseerimata | Lisa kommentaar